RECEPCJA USTNA (rozumienie ze słuchu)

Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.

 • Student potrafi zrozumieć złożone informacje na tematy z życia codziennego albo zawodowego.
  Przykłady:
  • Potrafi, w trakcie przedstawiania nowego pracownika przez szefową, zrozumieć, jaki zakres prac i obowiązków ma ten pracownik przejąć.
  • Potrafi, podczas zwiedzania miasta, zrozumieć wszystkie ważne punkty wyjaśnień na temat powstania budynku i jego dalszej historii.
 • Potrafi zrozumieć większość informacji w zapowiedziach i ogłoszeniach.
  Przykłady:
  • Potrafi zrozumieć zapowiedzi w metrze dotyczące opóźnień lub zmian w rozkładzie.
  • Potrafi zrozumieć instrukcje w automatycznej informacji telefonicznej.
 • Potrafi dokładnie zrozumieć treść szczegółowych wskazówek i poleceń.
  Przykład:
  • Potrafi zrozumieć kolegę z pracy, który wyjaśnia plan podróży służbowej.
 • Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi na interesujące go tematy.
  Przykład:
  • Potrafi zrozumieć rozmowę innych studentów na różne tematy związane z życiem studenckim.
 • Potrafi zrozumieć istotne informacje w telewizji i radiu.
  • Potrafi, jako telewidz, ogólnie zrozumieć stanowisko i poglądy uczestników dyskusji telewizyjnej.
 • Potrafi zrozumieć treść wypowiedzi, wykładów, przemówień i prezentacji w dziedzinie swojej specjalizacji i zainteresowań, gdy tematyka nie jest dla niego całkiem nowa, a ich układ jest jasny.
  Przykład:
  • Potrafi, podczas szkolenia w firmie i demonstracji nowego produktu, zrozumieć główne punkty wypowiedzi i istotne zmiany w stosunku do innego, podobnego produktu.
 • Potrafi ogólnie zrozumieć argumentację w dyskusji na tematy fachowe, związane z jego zainteresowaniami.
  Przykład:
  • Potrafi, w czasie seminarium, śledzić argumenty przedstawiane przez kolegów w dyskusji oraz uporządkować poglądy dyskutantów.

RECEPCJA PISEMNA (rozumienie tekstu czytanego)

Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.

 1. Potrafi zrozumieć nowe tematy i szczegółowe informacje w tekstach ogólnych.
  Przykład:
  • Potrafi zrozumieć informacje w przewodniku turystycznym na temat powstania miasta albo budynku.
 2. Potrafi szybko znaleźć pojedyncze ważne informacje w dłuższych tekstach.
  Przykład:
  • Potrafi szybko stwierdzić, czy dany rozdział w podręczniku lub specjalistyczny artykuł zawiera potrzebne informacje.
 3. Potrafi zrozumieć większość ogłoszeń prasowych.
  Przykład:
  • Potrafi zrozumieć ogłoszenia o pracy, wynajmie mieszkania itp.
 4. Potrafi zrozumieć artykuły i sprawozdania na aktualne tematy i rozróżnić fakty, sądy i wnioski.
  Przykład:
  • Potrafi, w artykule na temat korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu, zrozumieć, co przemawia za nowymi przepisami i co o tym sądzi dziennikarka.
 5. Potrafi dość dokładnie zrozumieć informacje, argumenty i opinie w tekstach fachowych oraz związanych ze swoimi zainteresowaniami.
  Przykład:
  • Potrafi, w artykule w Internecie na temat swojej specjalności, znaleźć informacje o jej rozwoju i nowościach, zrozumieć szanse i ewentualne zagrożenia rozwoju technologii.
 6. Potrafi zrozumieć instrukcje i wskazówki, które wykraczają poza dziedzinę jego specjalizacji i zainteresowań, jeśli dłuższe fragmenty mogą być wielokrotnie przeczytane.
  Przykład:
  • Potrafi, w opisie nowego skanera, odnaleźć i zrozumieć to, na co należy zwracać uwagę podczas jego składania i montażu.
 7. Potrafi zrozumieć istotną treść umów prywatnych i zawodowych, a przy pomocy słownika także fachowe słownictwo prawnicze.
  Przykłady:
  • Potrafi, w umowie najmu pokoju w domu studenckim, zrozumieć prawa i obowiązki mieszkańca.
  • Potrafi zrozumieć główne punkty umowy najmu samochodu i warunki jego ubezpieczenia.
 8. Potrafi zrozumieć istotne wypowiedzi w korespondencji, odnoszącej się do jego specjalizacji i zainteresowań.
  Przykład:
  • Potrafi zrozumieć nadesłane e-mailem pytanie do swojej firmy co do sposobów sponsorowania planowanej imprezy.

INTERAKCJA USTNA (udział w rozmowie)

Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

 1. Potrafi zacząć, podtrzymać i skończyć rozmowę na tematy jej/mu znane, takie, którymi się interesuje lub odnoszące się do życia codziennego.
  Przykład:
  • Potrafi rozmawiać o rodzinie, uczelni, wykształceniu, zainteresowaniach, podróżach i wydarzeniach bieżących.
 2. Radzi sobie w sytuacjach, które mogą pojawić się w trakcie podróży.
  Przykład:
  • Potrafi omówić warunki uczestnictwa w wycieczce, telefonicznie potwierdzić spotkanie.
 3. Potrafi wyrażać różne uczucia (zdziwienie, szczęście, smutek, zainteresowanie, obojętność) i na nie reagować.
  Przykład:
  • Potrafi wyrazić swoje zainteresowanie omawianym tematem z zakresu jego specjalności.
 4. Potrafi coś zaproponować, wyrazić zgodę lub jej brak, doradzić.
  Przykład:
  • Potrafi udzielić koledze rady odnośnie zakupu wybranego sprzętu.
 5. Potrafi pytać o opinię innych ludzi i wyrażać własne poglądy w rozmowach z przyjaciółmi i w rozmowach bardziej oficjalnych.
  Przykład:
  • Potrafi wymienić z kolegami poglądy dotyczące zajęć na uczelni, przedyskutować z organizatorem wyjazdu program wizyty studyjnej, pobytu na stypendium itp.
 6. Potrafi o przekazać i zapytać informacje dotyczące spraw codziennych.
  Przykład:
  • Potrafi zapytać o drogę i podać szczegółowe wskazówki, gdzie się coś znajduje, przeprowadzić telefoniczną rozmowę dotyczącą wynajmu mieszkania.
 7. Potrafi poprosić o objaśnienie lub sprecyzowanie tego, co powiedział rozmówca, potrafi wziąć udział w rozmowie lub dyskusji na tematy mu/jej znane, chociaż czasem może mieć trudności, ze sformułowaniem myśli. 

PRODUKCJA USTNA (mówienie)

Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

 1. Potrafi jasno i szczegółowo omówić tematy związane ze swoją specjalizacją i zainteresowaniami.
  Przykład:
  • Potrafi dokładnie omówić swoją specjalizację na studiach i wyjaśnić, co uważa za szczególnie ważne w swojej praktyce zawodowej.
 2. Potrafi jasno omówić aktualny stan własnych zainteresowań, podkreślić ważne punkty i istotne szczegóły.
  Przykład:
  • Potrafi, w rozmowie z przyjaciółmi, wyjaśnić, co było do tej pory szczególnie korzystne w jego pobycie na studiach.
 3. Potrafi przedstawić opinie i argumenty innych osób oraz wyrazić swoje zdanie i argumenty.
  Przykład:
  • Potrafi, w dyskusji z przyjaciółmi, przekazać pogląd komentatora telewizyjnego i z nim polemizować.
 4. Potrafi przedstawić w zrozumiały sposób przygotowaną przez siebie prezentację.
  Przykład:
  • Potrafi, w swojej grupie na kursie, przedstawić prezentację na temat obchodów ważnego święta w swoim kraju.
 5. Potrafi sformułować przypuszczenia i opinie oraz przewidzieć ich możliwe konsekwencje.
  Przykład:
  • Potrafi, w rozmowie z kolegami, powiedzieć, co by zrobił, gdyby otrzymał ofertę pracy za granicą.
 6. Potrafi streścić informacje zaczerpnięte z różnych źródeł i skomentować je.
  Przykład:
  • Potrafi zebrać informacje z kilku biur podróży i przedstawić zalety poszczególnych ofert.
 7. Potrafi opisać kompleksowe procesy.
  Przykład:
  • Potrafi przedstawić, w jaki sposób chciałby opracować projekt.

PISANIE

Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia.

 1. Potrafi w jasny i prosty sposób opisać znane mu i interesujące go rzeczy.
  Przykład:
  • Potrafi napisać e-mail z krótkim wyjaśnieniem dla zaproszonego gościa na temat swojego miejsca zamieszkania.
 2. Potrafi przedstawić swoje poglądy, plany i działania, oraz je uzasadnić lub wyjaśnić.
  Przykład:
  • Potrafi, napisać list motywacyjny uzasadniając dlaczego jest właściwym kandydatem na dane miejsce pracy.
 3. Potrafi w prosty sposób opisać marzenia, cele i ambicje.
  Przykład:
  • Potrafi, w liście do szkoły językowej, opisać, czego oczekuje w związku ze swoim uczestnictwem w kursie.
 4. Potrafi opisać sytuacje z życia codziennego w swoim kraju i wyrazić w nich swoje poglądy i osobiste sądy na ten temat.
  Przykład:
  • Potrafi, w wypracowaniu, napisać o aktualnej sytuacji studentów, o ich marzeniach i planach zawodowych.
 5. Potrafi samodzielnie streścić nieskomplikowane teksty.
  Przykład:
  • Potrafi, korzystając z informacji źródłowej (np. internet), napisać krótki referat na interesujący go temat.
 6. Potrafi w sposób prosty przedstawić zdarzenia lub opowiedzieć prostymi zdaniami historyjkę.
  Przykład:
  • Potrafi w liście do przyjaciela opisać, jak spędził poprzedni weekend i co się wydarzyło.
 7. Potrafi sformułować proste ogłoszenie.
  Przykład:
  • Potrafi napisać ogłoszenie, że szuka pokoju we wspólnym mieszkaniu, podać dane na swój temat i swoje warunki.
 8. Potrafi zrobić w użyteczny sposób notatki na znany sobie temat.
  Przykład:
  1. Potrafi zanotować w trakcie wykładu w języku obcym najważniejsze informacje w sposób hasłowy.

Opracowano w oparciu o Tabelę Poziomów Kompetencji Językowej Rady Europy oraz publikację ‘Profile Deutsch’.