Główne założenia

Naszą filozofię opieramy na przeświadczeniu, że najefektywniejszym sposobem nauczania jest łączenie wielu metod i podejść, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia działaniowego.

Dążymy do efektywnego zwiększenia kompetencji językowych i kulturowych studentów tak, by mogli funkcjonować w języku obcym w każdej sferze życia – akademickiej, zawodowej i prywatnej, a także by ich kompetencje językowe i kulturowe sprzyjały mobilności w obszarze szkolnictwa wyższego i międzynarodowego rynku pracy. Równie istotne jak rozwijanie kompetencji językowych, jest rozwijanie umiejętności bycia członkiem społeczeństwa i społeczności, na przykład odpowiedzialności, samodzielnego myślenia, współpracy z innymi członkami grupy, wyrażania opinii z zachowaniem tolerancji i szacunku do osób o odmiennych poglądach.

Różnorodność stylów uczenia się

Wierzymy, że ludzie mają różne potrzeby, zainteresowania, ale też różne style uczenia się. Dlatego założenia przyświecające nam podczas tworzenia systemu i programów naszych lektoratów to: 

  • treści lektoratów są związane z potrzebami i zainteresowaniami studentów,
  • metody i techniki prowadzenia lektoratów są zróżnicowane i dostosowane do kompetencji językowych studentów,
  • największy nacisk kładziemy na umiejętność komunikacji, rozumianej zarówno jako rozwijanie kompetencji językowych, ale też kompetencji interkulturowych; dlatego wykorzystujemy materiały autentyczne, pisane i mówione, w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego, akademickiego, technicznego,
  • nauka więcej niż jednego języka obcego, zarówno na wyższych, jak i niższych poziomach zaawansowania, w obszarze języka ogólnego, specjalistycznego i akademickiego, w zależności od stopnia studiów i zainteresowań studentów.

Cele uczenia się

Cele uczenia się, przypisane do każdego lektoratu, chcemy osiągać w sposób elastyczny, dopasowany do potrzeb studentów uczestniczących w danym lektoracie.

Wspólne zasady dla wszystkich lektoratów to:

  • postawienie studenta w centrum procesu dydaktycznego,
  • regularne przedstawianie celów lektoratów i poszczególnych zajęć oraz efektów uczenia się,
  • adaptowanie technik nauczania do indywidualnych potrzeb studentów i grup lektoratowych, angażowanie studentów w proces dydaktyczny,
  • regularne przekazywanie informacji zwrotnej, zarówno w trakcie zajęć, jak i podczas omawiania prac własnych studentów.