Egzamin B2 ACERT – informacje ogólne

Obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Bez zdania egzaminu B2 nie można uzyskać dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Nie można też rozpocząć nauki następnego języka obcego od poziomu A1 w ramach przysługującego limitu godzin. Po zdaniu egzaminu B2 ACERT na wniosek studenta jest wystawiany certyfikat ACERT, uznawany przez uczelnie europejskie, stowarzyszone w organizacji międzynarodowej CercleS (np. Politechnika w Walencji) oraz uczelnie krajowe, stowarzyszone w organizacji SERMO.

Jak można uzyskać ocenę z Egzaminu B2 ACERT w inny sposób?

Studium Języków Obcych uznaje oceny z egzaminu zdanego na innej uczelni oraz certyfikaty zewnętrzne. Szczegółowy wykaz certyfikatów znajduje się na stronie Uznawane certyfikaty.

Egzamin zdany na PW na innym wydziale/kierunku zachowuje ważność.

W celu uzyskania wpisu z Egzaminu B2 ACERT w powyższych sytuacjach należy zgłosić się na dyżur członków Komisji Egzaminacyjnej. Terminy dyżurów znajdują się w zakładce Dla studenta/Na bieżąco/Dyżury Komisji Egzaminacyjnej.

Kiedy można zdawać Egzamin B2 ACERT na PW?

Do Egzaminu możesz podejść w wybranej przez siebie sesji, od pierwszego semestru studiów. Egzamin powinieneś zdać najpóźniej w ostatnim semestrze nauki języka w programie studiów na danym wydziale.

Aby przystąpić do egzaminu, nie musisz mieć zaliczonych zajęć z języka, na które uczęszczałeś przed egzaminem. Uzyskanie pozytywnej oceny z Egzaminu nie zwalnia Cię jednak z obowiązku uzyskania zaliczeń poszczególnych semestrów.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z Egzaminu nie podlega zmianie, co oznacza, że nie ma możliwości powtórnego zdawania i poprawiania oceny. Ocena pozytywna jest wpisywana do systemu USOS. 

Do końca studiów pierwszego stopnia możesz poprawić ocenę z egzaminu B2 jedynie na podstawie certyfikatu zewnętrznego. Poprawiona ocena jest również wpisywana do systemu USOS.

Uwaga!

Na PW możesz zdawać Egzamin B2 z języka wybranego spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, polski (dla obcokrajowców). Musi to być dla Ciebie język obcy: jeżeli jesteś np. Hiszpanem, nie możesz zdawać Egzaminu B2 z języka hiszpańskiego.

Termin Egzaminu B2 ACERT

Ogólnouczelniany Egzamin B2 ACERT organizowany przez SJO PW odbywa się 3 razy w roku akademickim: na początku sesji zimowej, sesji letniej oraz sesji jesiennej.

Dokładne daty egzaminu pisemnego podane są w harmonogramie roku akademickiego Politechniki Warszawskiej. Egzamin ustny odbywa się w wyznaczonych terminach kilka dni po egzaminie pisemnym.

Zapisy na Egzamin

Na każde podejście do Egzaminu B2 ACERT trzeba się zapisać w USOSweb.

Termin jest podawany do wiadomości studentów ok. 10 tygodni przed sesją. Informację o terminach znajdziesz na stronie SJO PW, na tablicach ogłoszeniowych przy pokojach lektorskich na wydziałach oraz na tablicach SJO (obok pok. 417 GG).

Studenci z dysleksją i studenci z niepełnosprawnościami

Jeśli dysponujesz zaświadczeniem o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych, powinieneś je złożyć w Dziale ds. Studenckich SJO (pokój 419 GG) w terminie zapisów na egzamin. Zaświadczenia złożone po terminie nie będą uwzględniane. Jeśli zaświadczenie złożyłeś przy poprzednich zapisach, musisz w okresie zapisów koniecznie telefonicznie poinformować o tym SJO, tel. (22) 234 59 83.