Obowiązuje art. 186 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DOKTORSKICH Z JĘZYKA OBCEGO

Dla osób, które nie legitymują się dokumentami, o których mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 186 ust. 1 pkt 2.

Egzamin z języka obcego przed obroną pracy doktorskiej przeprowadzany przez Studium Języków Obcych PW sprawdza czynną i bierną znajomość języka obcego, jest egzaminem ustnym i składa się z 3 części:

  1. Rozmowy testującej ogólną sprawność komunikacyjną doktoranta i dotyczącej studiów, zainteresowań, bieżących wydarzeń politycznych i ekonomicznych itp.
  2. Rozmowy dotyczącej pracy doktorskiej, przedstawienie jej tematu oraz skomentowanie wybranych aspektów np. nowatorskich metod lub odkryć zawartych w rozprawie.
  3. Czytania i tłumaczenia kilku fragmentów z 30 przygotowanych przez doktoranta stron tekstu literatury fachowej. Przyniesiony tekst musi być oryginalny, nie może być tłumaczeniem.

ORGANIZACJA EGZAMINU:

  1. Promotor lub Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej uzgadnia termin i miejsce egzaminu z lektorem egzaminującym (zatwierdzonym do przeprowadzenia egzaminu przed obroną pracy doktorskiej przez Radę Wydziału).
  2. Tekst literatury fachowej o tematyce pracy doktorskiej, 30 stron formatu A4 należy przynieść bezpośrednio na egzamin.
  3. Egzaminator Studium jest zobowiązany do złożenia kopii protokołu egzaminacyjnego w pok.421 w Gmachu Głównym.
  4. Informacje o lektorach, którzy są delegowani do przeprowadzania egzaminów doktorskich na danym wydziale, przekazywane są przez Studium Języków Obcych na początku każdego roku akademickiego do Dziekana i znajdują się w dziekanatach wydziałów.

Pytania dotyczące egzaminów doktorskich prosimy kierować do p. Beaty Pawelczyk, tel. (22) 234 73 99, email: beata.pawelczyk@pw.edu.pl.