Koordynator Studiów Niestacjonarnych

Przydział do grup

Przydział studentów do grup językowych odbywa się na pierwszych zajęciach w semestrze na podstawie wyników obowiązkowego testu diagnostycznego. Studenci wykonują test diagnostyczny według instrukcji na stronie internetowej.

Program nauczania

Od semestru letniego 2012/2013 na studiach niestacjonarnych realizowany jest ujednolicony program nauczania języka obcego przygotowujący studentów studiów niestacjonarnych do egzaminu B2. Ogólna liczba godzin języka obcego na każdym wydziale podzielona została na 4 moduły M6-M9 lub M10-M13 (np. 112 godzin na Wydziale Elektrycznym dzieli się na 4 moduły po 28 godzin). Po każdym module student przystępuje do testu modułowego. Test modułowy sprawdza określoną partię materiału zgodnie z programem nauczania dla danego poziomu i przeprowadzany jest na ostatnich 2 godzinach każdego modułu. Ponieważ jeden semestr nauki języka obcego na poszczególnych wydziałach obejmuje inną liczbę godzin, test modułowy może zostać przeprowadzony nie na ostatnim zjeździe w semestrze, ale na zjeździe, na którym kończą się godziny przypisane jednemu modułowi (np. na piątym zjeździe w drugim semestrze nauki języka na Wydziale Zarządzania). Po przeprowadzeniu testu modułowego zaczynamy program z następnego modułu i kontynuujemy jego realizację aż do wykorzystania liczby godzin przypadającej na moduł. Na niektórych wydziałach z powodu zbyt małej liczby godzin języka obcego w semestrze nie przeprowadzamy testu modułowego (np. Wydział Geodezji i Kartografii pierwszy semestr lektoratu), a student zalicza semestr na podstawie sprawdzianów pisemnych oraz zadań przygotowanych przez lektora. 

Egzamin B2

Egzamin B2 przeprowadzany jest w ostatnim semestrze nauki języka obcego na ostatnich 2 godzinach w semestrze. Wszystkie oceny otrzymane z zaliczeń i egzaminów wprowadzane są do systemu ocen USOS.

Praca własna

Ogólna liczba godzin języka na studiach niestacjonarnych wynosi 180 h i obejmuje zajęcia z lektorem oraz pracę własną studenta.

Należy pamiętać o obowiązku systematycznej i samodzielnej pracy, ponieważ zajęcia z lektorem stanowią jedynie część godzin przypisanych nauce języka.

Aby uzupełnić liczbę godzin pracy własnej, studenci zobowiązani są do systematycznego wykonywania zadań z platformy ćwiczeń MY ENGLISH LAB, zadań zawartych na CD-ROM-ie dostarczonym wraz z podręcznikiem (grupy M6-M9) oraz zagadnień gramatycznych i umiejętności egzaminacyjnych z platformy Moodle (grupy M6-M9 oraz M10-M13).