SJO zajmuje się organizacją egzaminów na wymianę w ramach programu Erasmus dla studentów zgłoszonych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. W celu zgłoszenia na egzamin należy skontaktować się z koordynatorem wydziałowym ds. programów międzynarodowych. Lista studentów przekazywana jest przez wydziały do Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. 

Do jednego nieodpłatnego egzaminu uprawnieni są studenci z listy przekazanej do SJO przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Studenci, którzy chcą zdać egzamin, zgłaszają się osobiście do Działu ds. Studenckich SJO (pokój 419, Gmach Główny) lub mailowo: studenci.sjo@pw.edu.pl.

Zaświadczenie

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu upoważniającego do starania się o wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus można otrzymać na podstawie:

 1. zdanego egzaminu – nieodpłatnie z listy CWM lub odpłatnie;
 2. posiadanego certyfikatu (lista poniżej).

Studenci, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2, są zwolnieni egzaminu, jeśli otrzymali następujące oceny na egzaminie B2:

 • 5,0 
 • 4,5 
 • 4,0 

Studenci, którzy zdali egzamin B2 z oceną 3.5 i 3.0, zdają egzamin pisemny i ustny.

Egzamin

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem dla celów akademickich, tzn. rozumienia treści wykładów i materiałów pisanych, sporządzania notatek, pisania prac sprawdzających oraz komunikacji językowej.

Egzamin trwa około 60-80 minut i składa się z 2 części – części pisemnej i ustnej.

Część pisemna

W skład części pisemnej wchodzą:

 • rozumienie ze słuchu,
 • czytanie ze zrozumieniem,
 • pisanie.

Ważne

Studenci Wydziału Architektury nie są zwalniani z części pisemnej egzaminu na wyjazd w ramach Programu Erasmus na podstawie egzaminu B2.

Ze względu na specyfikę Wydziału Architektury, na którym liczba kandydatów na wyjazdy w ramach Programów Europejskich oraz na wymianę do Detroit znacznie przewyższa liczbę miejsc, studenci muszą zdać egzamin specjalistyczny lub uzyskać zaliczenie odpowiednich lektoratów tematycznych na Wydziale Architektury.

Część ustna

Rozmowa o sobie, studiach (wydział, rok, specjalizacja), zainteresowaniach, rodzinie, planach na przyszłość.

Rozmowa na temat planowanego wyjazdu na studia: gdzie?, na jak długo?, czym będą się zajmować?. Podczas egzaminu mogą pojawić się pytania na temat podróżowania, poznawania świata itp.

Ogólna rozmowa na tematy dotyczące Polski, sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej. Ma to na celu zasygnalizowanie potrzeby umiejętności prowadzenia rozmowy na podobne tematy w czasie pobytu za granicą.

Opłata

Studenci spoza listy CWM, mogą zdawać egzamin odpłatnie, przesyłając potwierdzenie wpłaty 105 zł na konto SJO na adres: studenci.sjo@pw.edu.pl.

Opłatę należy wnieść na konto:
Politechnika Warszawska Studium Języków Obcych
Bank PEKAO S.A. IV O/Warszawa
65 1240 1053 5111 6420 0010 0091
tytułem: 6420 SJO spotkanie kwalifikacyjne „Erasmus” (imię i nazwisko)

Certyfikaty zwalniające z egzaminu:

 • Język angielski

  • FCE – A/B; CAE – A/B/C; CPE – A/B/C;
  • BEC Vantage – A; BEC Higher – A/B/C
  • IELTS – poziom 5.5 i wyżej
  • LCCI poziom III i IV
  • City & Guilds International ESOL Advanced First Class Pass
  • TOEFL (computer-based exam) – 230-300 punktów
  • TOEFL (internet-based exam) – 58-120 pkt.
  • TELC (poziom B2) – very good, good, satisfactory
 • Język angielski dla wydziału Architektury

  Zasady zwolnienia z egzaminu na wymiany międzynarodowe
  na wydziale Architektury

  Certyfikat/Lektorat tematyczny Wynik Ocena z egzaminu z j. angielskiego
  kwalifikująca na wymianę
  CAE C
  B
  A
  4
  4.5
  5
  CPE A, B, C 5
  TOEFL*
  (Internet-based test)
  od 79
  od 102
  od 110
  4
  4.5
  5
  IELTS* od 6.5
  od 7.5
  od 8
  4
  4.5
  5
  Ogólnouczelniany egzamin C1 Academic** 4
  4.5
  5
  4
  4.5
  5
  Matura Międzynarodowa (IB) 5
  Zaliczony lektorat tematyczny Angielski dla architektów 4
  4.5
  5
  4
  4.5
  5
  * certyfikat musi być ważny w dniu przeprowadzania egzaminu językowego
  ** ogólnouczelniany egzamin C1 General nie zwalnia z egzaminu językowego

  UWAGA:

  • Osoby zwolnione z egzaminu powinny zgłosić się do mgr Ewy Furyk z oryginałem certyfikatu/stosownego zaświadczenia przed egzaminem w wyznaczonym terminie.
  • Osoby, które na podstawie certyfikatu/lektoratu tematycznego zaliczają egzamin na ocenę 4.0 i 4.5 mogą podchodzić do egzaminu – będzie wtedy pod uwagę brana wyższa ocena.
 • Język niemiecki

  • Goethe Institut: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP); Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PW); Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP); Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS); Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
  • TestDaF-Institut: TestDaF (Niveau 3, 4, 5)
  • Österreich-Institut: Mittelstufe Deutsch (MD); Wirtschaftssprache Deutsch (WD)
  • Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 (DSD II), który można zdać w bilingualnych liceach
  • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), który można zdać na niemieckich uczelniach
 • Język francuski

  • Diplôme d’Études en Langue Française B2 (DELF B2)
  • Diplôme Approfondi de Langue Française C1 lub C2 (DALF C1, DALF C2)
  • Test de Connaissance du Français (TCF) B2 lub C1 lub C2
  • TELC, poziom B2
  • Diplôme de Langue Française (DL) avancé (3) (Alliance Française)
  • Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) (Alliance Française)
  • Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises (DSLCF) (Alliance Française)
  • Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (Alliance Française)
  • Matura dwujęzyczna (+zaświadczenie z Ambasady Francji)
  • Filologia romańska
 • Język hiszpański

  • Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) B2 lub C1 lub C2
   (stara wersja: DELE intermedio lub DELE superior) (Instituto Cervantes)
  • Egzamin SIELE zdany na poziomie B2 (wszystkie części) w ciągu ostatnich 5 lat
  • Matura zdana w Hiszpanii lub w kraju hiszpańskojęzycznym
  • Matura dwujęzyczna
  • Iberystyka
 • Język włoski

  • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana :
   CELI 3, CILS 2, PLIDA B2, CELI 4, CILS 3, PLIDA C1, CELI 5, CILS 4, PLIDA C2
  • Filologia włoska