EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu upoważniającego do starania się o wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus można otrzymać na podstawie:

 1. zdanego egzaminu (nieodpłatnie z listy CWM lub odpłatnie)
 2. posiadanego certyfikatu 

ad.1. Na podstawie zdanego egzaminu

Do nieodpłatnego egzaminu uprawnieni są studenci z listy Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, przekazanej do Studium Języków Obcych PW. Lista tworzona jest w porozumieniu z wydziałowymi pełnomocnikami ds. programów międzynarodowych.

Odpłatnie (60 zł) mogą zdawać egzamin osoby spoza listy CWM.

EGZAMIN

Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem dla celów akademickich, tzn. rozumienia treści wykładów i materiałów pisanych, sporządzania notatek, pisania prac sprawdzających oraz komunikacji językowej.
Trwa około 60-80 minut i składa się z 2 części:

 1. Część pisemna – rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie.
  UWAGA!!! Uchwałą Rady Studium Języków Obcych z dnia 5 maja 2008 roku studenci, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 są zwolnieni z części pisemnej jeśli otrzymali następujące oceny na egzaminie B2:
  5,0 – student otrzymuje 50 pkt. za część pisemną
  4,5 – student otrzymuje 45 pkt. za część pisemną
  4,0 – student otrzymuje 40 pkt. za część pisemną
  Studenci, którzy zdali egzamin B2 z oceną 3,5 i 3,0 zdają pełny egzamin tzn. część pisemną i ustną.
  Studenci nie są zwolnieni z części ustnej egzaminu programu Erasmus.
  WAŻNE! Studenci Wydziału Architektury nie są zwalniani z części pisemnej egzaminu na wyjazd w ramach Programu Erasmus na podstawie egzaminu B2. Ze względu na specyfikę Wydziału Architektury, na którym liczba kandydatów na wyjazdy w ramach Programów Europejskich oraz na wymianę do Detroit znacznie przewyższa liczbę miejsc, studenci muszą zdać egzamin specjalistyczny lub uzyskać zaliczenie odpowiednich lektoratów tematycznych na Wydziale Architektury.
 2. Część ustna: 
  1. Rozmowa o sobie, studiach (wydział, rok, specjalizacja), zainteresowaniach, rodzinie, planach na przyszłość.
  2. Rozmowa na temat planowanego wyjazdu na studia: gdzie, na jak długo, czym będą się zajmować. Mogą być pytania na temat podróżowania, poznawania świata itp.
  3. Ogólna rozmowa na tematy dotyczące Polski, sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej. Ma to na celu zasygnalizowanie potrzeby umiejętności prowadzenia rozmowy na podobne tematy w czasie pobytu zagranicą.
 • Studenci, którzy chcą zdać egzamin, zgłaszają się do Działu ds. Studenckich SJO, pokój 419, Gm. Główny: 
  1. po skierowanie na egzamin (osoby zdające odpłatnie z dowodem wpłaty 60 zł) 
  2. ze skierowaniem zgłaszają się do wyznaczonego lektora w godzinach konsultacji 
  3. odbierają w Dziale ds. Studenckich SJO zaświadczenie o zdanym egzaminie

Opłatę należy wnieść na konto:
Politechnika Warszawska Studium Języków Obcych
Bank PEKAO S.A. IV O/Warszawa
65 1240 1053 5111 6420 0010 0091
tytułem: 6420 SJO spotkanie kwalifikacyjne „Erasmus” (imię i nazwisko)

CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU:

Język angielski

 • FCE – A/B; CAE – A/B/C; CPE – A/B/C;
 • BEC Vantage – A; BEC Higher – A/B/C
 • IELTS – poziom 5.5 i wyżej
 • LCCI poziom III i IV
 • City & Guilds International ESOL Advanced First Class Pass
 • TOEFL (computer-based exam) – 230-300 punktów
 • TOEFL (internet-based exam) – 58-120 pkt.
 • TELC (poziom B2) – very good, good, satisfactory

Język niemiecki

 • Goethe Institut: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP); Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PW); Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP); Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS); Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
 • TestDaF-Institut: TestDaF (Niveau 3, 4, 5)
 • Österreich-Institut: Mittelstufe Deutsch (MD); Wirtschaftssprache Deutsch (WD)
 • Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 (DSD II), który można zdać w bilingualnych liceach
 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), który można zdać na niemieckich uczelniach

Język francuski

 • Diplôme d’Études en Langue Française B2 (DELF B2)
 • Diplôme Approfondi de Langue Française C1 lub C2 (DALF C1, DALF C2)
 • Test de Connaissance du Français (TCF) B2 lub C1 lub C2 
 • TELC, poziom B2
 • Diplôme de Langue Française (DL) avancé (3) (Alliance Française)
 • Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) (Alliance Française)
 • Diplôme Supérieur de Langue et Culture Françaises (DSLCF) (Alliance Française)
 • Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (Alliance Française)
 • Matura dwujęzyczna (+zaświadczenie z Ambasady Francji)
 • Filologia romańska

Język hiszpański

Certyfikat

 • Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) B2 lub C1 lub C2
  (stara wersja: DELE intermedio lub DELE superior) (Instituto Cervantes)
 • Egzamin SIELE zdany na poziomie B2 (wszystkie części) w ciągu ostatnich 5 lat
 • Matura zdana w Hiszpanii lub w kraju hiszpańskojęzycznym
 • Matura dwujęzyczna
 • Iberystyka

Język włoski

Certyfikat

 • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana :
  CELI 3, CILS 2, PLIDA B2, CELI 4, CILS 3, PLIDA C1, CELI 5, CILS 4, PLIDA C2
 • Filologia włoska