Studium Języków Obcych oferuje usługę weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego kandydatów do pracy, zarówno na stanowiska dydaktyczne, jak i administracyjne. Audyt może składać się z części pisemnej (sprawdzenie biegłości językowej w sprawności „pisanie”) oraz ustnej (sprawdzenie biegłości językowej w sprawności „mówienie”). W zależności od potrzeb sprawdzenie może obejmować też pozostałe sprawności językowe, czyli rozumienie ze słuchu i czytanie.

Koszt pełnej weryfikacji to 200,00 PLN, koszt weryfikacji ustnej: 100,00 PLN/osoba.

Zasady przeprowadzania sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego

  1. Dziekan Wydziału/Kierownik jednostki administracyjnej wystawia zlecenie na przeprowadzenie sprawdzenia poziomu znajomości języka angielskiego kandydata.
  2. Dyrektor SJO wyznacza lektora do udziału w rekrutacji pracownika.
  3. Lektor kontaktuje się z osobą odpowiedzialną w danej jednostce za proces rekrutacji i ustala termin weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego kandydata do pracy.
  4. Lektor dokonuje weryfikacji językowej.
  5. Lektor sporządza raport zawierający ocenę poziomu znajomości języka obcego kandydata do pracy z podziałem na wymagane sprawności językowe.
  6. Studium wystawia notę wewnętrzną/fakturę dla jednostki, dla której dokonało weryfikacji.