Poziom nauczania studia III stopnia

Zgodnie z Programem Kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant, który ukończył kształcenie, ma obowiązek posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym, oraz w innych środowiskach.

Zasady realizacji zajęć

Poniższe informacje dotyczą zarówno doktorantów odbywających studia doktoranckie (do 31.12.2023), jak i doktorantów odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej zapisują się w SJO bez zlecenia. 

Pozostali doktoranci zlecenia dostarczają po rozpoczęciu zajęć do końca października.

Zapisy

Zapisy na zajęcia odbywają się 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru. Informacje dostępne są na stronie Zapisy na zajęcia.
Miejsce zajęć proszę sprawdzać na stronie SJO w zakładce Plany zajęć.

Rezygnacja
Doktoranci, którzy zgłosili się na kurs, mogą zrezygnować z kursu w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres:
Elzbieta.Chrzczonowska@pw.edu.pl lub bezpośrednio do lektora.
Niezgłoszenie rezygnacji traktowane jest jak uczestnictwo w kursie.

Liczba godzin języka obcego

W myśl Regulaminu Szkoły Doktorskiej doktorantowi przysługuje prawo do korzystania z oferty zajęć Studium Języków Obcych w łącznym wymiarze 60 godzin w całym okresie kształcenia.

Oferta specjalna

Studium Języków Obcych może przygotować dla Szkoły Doktorskiej zajęcia specjalistyczne z danej dziedziny. Zapotrzebowanie takie musi zostać przedstawione SJO minimalnie z wyprzedzeniem jednego semestru.