Studium Języków Obcych oferuje lektoraty z języka specjalistycznego na poziomie B2+.

Cel kursu 

Osiągnięcie poziomu B2+ znajomości języka obcego poprzez poszerzenie słownictwa specjalistycznego związanego z daną dyscypliną realizowaną na Wydziale oraz doskonalenie innych sprawności, które umożliwią studentom wygłoszenie prezentacji w języku obcym oraz napisanie abstraktu pracy magisterskiej.

Wydziały, które obecnie korzystają z oferty to: 

 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (d. WIP)
 • Wydział Transportu
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Mechatroniki 
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej 

Liczba godzin:

30 godzin języka specjalistycznego na studiach stacjonarnych. 

W zależności od Wydziału, jest to przedmiot obowiązkowy bądź obieralny.

Oferowane języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski

Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimalnej liczby zainteresowanych studentów. 

W przypadku zbyt małej liczby studentów SJO zapewnia zajęcia realizowane częściowo w trybie zdalnym (Platforma Moodle PW, MS Teams).

Wszelkie odstępstwa od wymienionych powyżej zasad wymagają uzyskania indywidualnej zgody dziekana danego Wydziału.

Forma zaliczenia

W zależności od Wydziału, kurs kończy się zaliczeniem lub egzaminem. 

 • Studenci studiów II stopnia którzy ukończyli studia I stopnia w języku angielskim i zdali egzamin C1 Academic English oraz studenci z certyfikatem na poziomie C1 lub C2 wymienionym na liście uznawanych certyfikatów SJO:

obowiązuje przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat studiowanej dyscypliny w semestrze, do którego jest przypisany lektorat. W sprawie ustalenia terminu proszę się kontaktować z  Pełnomocnikiem ds. języków obcych na studiach II stopnia.

 • Studenci, którzy w ramach programu Erasmus Plus odbyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia otrzymają zaliczenie lektoratu po okazaniu stosownych dokumentów.
 • Studenci wznawiający studia, którzy mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego: obowiązuje przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na temat studiowanej dyscypliny. W sprawie ustalenia terminu proszę się kontaktować z  Pełnomocnikiem ds. języków obcych na studiach II stopnia.

Osoba odpowiedzialna

Pełnomocnik ds. języków obcych na studiach II stopnia mgr Adam Feliński (adam.felinski@pw.edu.pl

Informacje dotyczące aktualnej oferty

Aktualne informacje dotyczące oferty w danym semestrze roku akademickiego znajdują się na stronie Grupy wydziałowe j. angielski.