Studium Języków Obcych oferuje lektoraty z języka specjalistycznego na poziomie B2+.

Cel kursu 

Osiągnięcie poziomu B2+ znajomości języka obcego poprzez interakcje w języku obcym, prace w grupach w celu jak najszerszego stosowania słownictwa specjalistycznego związanego z tematyką danego wydziału oraz doskonalenie innych sprawności, które umożliwią studentom swobodną komunikację w języku obcym. Jednocześnie studenci przygotowywani są do robienia efektywnych prezentacji oraz pisania abstraktu pracy magisterskiej, raportu czy tekstów w języku obcym przydatnych w pracy zawodowej.

Wydziały, które obecnie korzystają z oferty, to: 

 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (d. WIP)
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Mechatroniki 
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej 

Liczba godzin:

Od 30 do 60 godzin języka specjalistycznego w zależności od wydziału.

W zależności od wydziału, jest to przedmiot obowiązkowy bądź obieralny.

Oferowane języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski

Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimalnej liczby zainteresowanych studentów. 

W przypadku zbyt małej liczby studentów SJO proponuje, jeśli dziekan danego wydziału wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, zajęcia, które mogą być realizowane częściowo w trybie zdalnym (Platforma Moodle PW, MS Teams).

Wszelkie odstępstwa od wymienionych powyżej zasad wymagają uzyskania indywidualnej zgody dziekana danego wydziału.

Forma zaliczenia

W zależności od Wydziału kurs kończy się zaliczeniem lub egzaminem. 

Alternatywny tryb pracy dla studentów z potwierdzonym poziomem C1 lub C2, lub wznawiających

Studenci studiów II stopnia, którzy:

 • ukończyli studia I stopnia w języku obcym i zdali egzamin C1 Academic,
 • posiadają certyfikat na poziomie C1 lub C2 wymieniony na liście uznawanych certyfikatów SJO: Certyfikaty język angielski, Certyfikaty język rosyjski, Certyfikaty język niemiecki,
 • w ramach programu Erasmus Plus zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, 
 • wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego:

mają prawo zgłosić chęć zaliczenia zajęć językowych w szybszym trybie. 

Mogą to zrobić poprzez zgłoszenie tego faktu do pełnomocnika ds. języków obcych na studiach II stopnia (kontakt poniżej) na jeden dzień przed końcem zapisów na dany semestr. 

Jeśli spełnione będę wymagania formalne, studenci ci będą zobowiązani przygotować i wygłosić prezentację na temat studiowanej dyscypliny w semestrze, do którego jest przypisany lektorat. Jeśli ten proces zakończy się sukcesem, nastąpi zaliczenie zajęć na poziomie B2+.

Opcjonalnie, zamiast prezentacji, w porozumieniu z pełnomocnikiem, student może zrealizować projekt w języku obcym, który ma obowiązek zaliczyć. Taki projekt może być alternatywą dla robienia prezentacji.

Projekt musi być związany z tematyką wydziału, na którym studiuje i pokazywać umiejętności stosowania języka specjalistycznego. 

Przykładem projektu może być budowa nowatorskiego urządzenia, badanie naukowe realizowane we współpracy z innymi osobami posługującymi się językiem obcym, lub wywiady z naukowcami. Zrobienie filmiku z takiego projektu, o długości ok. 15 minut i przedstawienie go pełnomocnikowi jest równoznaczne ze zrobieniem prezentacji. 

Kryteria oceny prezentacji lub projektu:

 • Płynność wypowiedzi (oraz interaktywność) 0-15 pkt.
 • Używanie odpowiednich struktur i słownictwa  0-15 pkt.
 • Wymowa 0-10 pkt.

Minimum potrzebne do zaliczenia prezentacji to 24 pkt. (60%)

Bez względu na inne wyniki, jeśli zamiast formy prezentacji student będzie czytał referat lub slajdy z ekranu, taki student nie otrzymuje zaliczenia w tym trybie i będzie zobowiązany zapisać się na zajęcia na poziomie B2+.

Temat i długość prezentacji

Temat związany ze studiowaną dziedziną i/lub wykonywanym zawodem

Długość – 12-15 minut

Czas na zgłoszenie się:

Najpóźniej jeden dzień przed końcem zapisów na zajęcia dla studentów II stopnia w danym semestrze. Zwykle jest to pierwszy tydzień semestru. Szczegóły są podawane na stronie Grupy wydziałowe j. angielski przed rozpoczęciem każdego semestru.

Skala ocen

 • 24 pkt. = 3
 • 25-28 pkt. = 3+
 • 29-32 pkt. = 4
 • 33-35 pkt. = 4+
 • 36-40 pkt. = 5

Kontakt

Pełnomocnik ds. języków obcych na studiach II stopnia – mgr Adam Feliński, adres email: adam.felinski@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. studiów anglojęzycznych – mgr Joanna Szymańska, adres email: joanna.szymanska@pw.edu.pl