Warunkowe dopuszczenie do części ustnej

W wyjątkowych przypadkach Dyrektor SJO może zezwolić studentowi na przystąpienie do egzaminu ustnego pomimo, że student nie uzyskał z egzaminu pisemnego liczby punktów wystarczającej do jego zaliczenia. Warunkowe dopuszczenie do części ustnej Egzaminu B2 jest możliwe wyłącznie, jeśli spełniasz wszystkie poniższe wymogi:

 1. jesteś na ostatnim semestrze studiów,
 2. do absolutorium brakuje Ci wyłącznie Egzaminu B2,
 3. zdajesz egzamin co najmniej trzeci raz,
 4. wykazujesz postępy w nauce, tzn. z każdego kolejnego podejścia do egzaminu uzyskujesz więcej (nie mniej i nie tyle samo) punktów,
 5. z ostatniego podejścia do egzaminu uzyskałeś co najmniej 35 punktów,
 6. wykorzystałeś i zaliczyłeś wszystkie godziny języka wg programu studiów na swoim wydziale, a zaliczenia wszystkich godzin potwierdzone są wpisami do systemu USOS.

Do egzaminu komisyjnego mogą być też dopuszczeni studenci ostatniego semestru studiów, którzy z części pisemnej Egzaminu otrzymali co najmniej 45 punktów, ale z części ustnej, do której przystąpili w normalnym trybie, nie uzyskali koniecznych 10 punktów. Ci studenci także muszą spełniać wymagania wymienione w punktach 1-4 i pkt. 6.

Aby ubiegać się o zgodę Dyrektora SJO na przystąpienie do egzaminu ustnego pomimo niezaliczenia części pisemnej, musisz złożyć w pokoju 419 GG podanie wg wzoru zamieszczonego na stronie Pliki do pobrania w terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników pisemnej części egzaminu. Przyjmowane będą wyłącznie podania z kompletem wymaganych załączników, czyli:

 • wydruk z systemu USOS poświadczający posiadanie zaliczeń wszystkich godzin języka obcego wg. programu studiów na wydziale,
 • zaświadczenie z Dziekanatu, że do absolutorium brakuje Ci wyłącznie Egzaminu B2.

Aby taki egzamin mógł zostać uznany za zdany, musisz uzyskać w części ustnej tyle punktów, aby suma punktów z części pisemnej i ustnej równała się co najmniej 55.
Maksymalna ocena, jaką możesz uzyskać z Egzaminu po warunkowym dopuszczeniu do części ustnej wynosi 3,0 (dostateczny).

W jednej sesji egzaminacyjnej możesz przystąpić do komisyjnego egzaminu ustnego tylko jeden raz. W przypadku, gdy nie uzyskasz wymaganej liczby 55 punktów, w kolejnej sesji podchodzisz ponownie do całego egzaminu, czyli zdajesz ponownie część pisemną oraz ustną (jeśli na egzaminie pisemnym nie uzyskałeś 44 punktów) lub do części ustnej w normalnym trybie (jeśli egzamin pisemny masz już zaliczony na minimum 44 punktów).
Ewentualne, ponowne dopuszczenie warunkowe do części ustnej wymaga ponownego złożenia wyżej wymienionych dokumentów i spełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymagań.

Przebieg ustnego Egzaminu komisyjnego

Część 1 – pytania zadawane zgodnie ze scenariuszem egzaminu ustnego zdawanego w normalnym trybie. Czas – 3 minuty (6 minut, jeśli egzamin jest zdawany w parach).
Część 2 – prezentacja multimedialna przygotowana przez studenta w domu. Czas 3-4 minuty (na jedną osobę), plus 2-3 minuty na pytania dodatkowe komisji egzaminacyjnej.

Zasady przygotowania prezentacji:

 • Prezentacja powinna trwać od 3 do 4 minut.
 • Temat prezentacji musi być związany z kierunkiem studiów. Język prezentacji powinien być ogólnotechniczny, czyli zrozumiały dla osób nie studiujących na danym wydziale.
 • Student przygotowuje plan wypowiedzi wypełniając Kartę zgłoszenia prezentacji, w punktach, w języku prezentacji i wysyła ją jako załącznik do maila na adres KE (studenci.sjo@pw.edu.pl) najpóźniej jeden dzień przed egzaminem komisyjnym.
 • Student może korzystać z planu podczas wypowiedzi, ale nie może czytać gotowego tekstu prezentacji, musi go powiedzieć.
 • Komisja ma prawo poprosić studenta o wyjaśnienie znaczenia dowolnego słowa z prezentacji, albo o sparafrazowanie jakiegoś wyrażenia.
 • Komisja będzie zadawać zdającemu dodatkowe pytania (2-3 minuty).
 • Prezentacja musi być przygotowana samodzielnie. Student, który będzie robił wrażenie, że nie przygotował prezentacji samodzielnie i że nie rozumie co mówi, otrzyma ocenę niedostateczną (2,0).

Ponadto należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Prezentację należy przygotować w programie Power Point.
 • Należy przynieść własny komputer i upewnić się, że jest kompatybilny ze sprzętem w sali egzaminacyjnej (rzutnik) lub przynieść prezentację w pamięci zewnętrznej (np. pendrive).
 • Jeśli będą potrzebne głośniki, należy wcześniej zawiadomić o tym komisję egzaminacyjną.
 • W wyświetlanych obrazach można umieszczać hasłowo zagadnienia, o których mowa, ale nie mogą to być całe zdania, które student będzie odczytywał z ekranu.

Zasady oceniania prezentacji

Prezentacja stanowi integralną część egzaminu i podlega takiej samej ocenie jak egzamin ustny zdawany w normalnym trybie, a więc student może otrzymać maksymalnie po 5 punktów za:

 • umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi
 • wymowę
 • gramatykę i słownictwo
 • wrażenie ogólne

W egzaminie bierze udział jeden lub dwoje zdających oraz dwoje egzaminatorów (lektorów SJO). Prócz tego w egzaminie może wziąć udział obserwator (1 osoba z kierownictwa SJO i/lub – w wyjątkowych wypadkach – Dziekan Wydziału lub jego przedstawiciel).

Pełny Regulamin zaliczania zajęć i egzaminów z języków obcych w SJO PW znajdziesz na stronie Regulaminy.