Forma Egzaminu B2 ACERT

Egzamin na poziomie B2 ACERT składa się z dwóch części: pisemnej (stacjonarnej) i ustnej (w aplikacji MS Teams).

Część pisemna trwa 120 minut, można za nią otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 44 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:

 • rozumienie ze słuchu – max. 20 punktów
 • rozumienie tekstu pisanego – max. 20 punktów
 • funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa – max. 20 punktów
 • pisanie (list, wypracowanie lub sprawozdanie) – max. 20 punktów

Część ustna trwa 22 minuty, można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 11 punktów.

Struktura egzaminu ustnego:

 • pytania zadawane przez egzaminatora na tematy związane z życiem codziennym, uczelnią, zainteresowaniami i wydarzeniami bieżącymi;
 • rozmowa w parach na tematy związane z nowinkami technicznymi, ekologią, karierą zawodową, problemami współczesnego świata.

W części ustnej możesz uzyskać maksimum 5 punktów za każdy z następujących elementów:

 • poprawność gramatyczna i słownictwo,
 • wymowa,
 • umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi,
 • wrażenie ogólne.

Uwaga!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

Z egzaminu ustnego możesz być zwolniony, jeśli:

 • legitymujesz się odpowiednim certyfikatem
 • zaliczyłeś na PW zajęcia przygotowujące do egzaminu na poziomie B2 (M10-M13), jako kolejne i ostatnie przed egzaminem, na ocenę minimum 4,0. W takiej sytuacji możesz otrzymać punkty za egzamin ustny według następującego klucza:

Jeżeli zaliczyłeś zajęcia w ciągu jednego semestru (w grupie 60-godzinnej):

 • ocena na koniec semestru – 4 to 12 pkt. z egzaminu ustnego
 • ocena na koniec semestru – 4.5 to 14 pkt. z egzaminu ustnego
 • ocena na koniec semestru – 5.0 to 16 pkt. z egzaminu ustnego

Jeżeli zaliczyłeś zajęcia w ciągu dwóch semestrów (w grupach 30-godzinnych):

 • Dwa semestry zaliczone na 4 to 12 pkt. z egzaminu ustnego
 • Dwa semestry zaliczone na 4.0 i 4.5 to 13 pkt. z egzaminu ustnego
 • Dwa semestry zaliczone na 4.5 to 14 pkt. z egzaminu ustnego
 • Dwa semestry zaliczone na 4.0 i 5.0 to 14 pkt. z egzaminu ustnego
 • Dwa semestry zaliczone na 4.5 i 5.0 to 15 pkt. z egzaminu ustnego
 • Dwa semestry zaliczone na 5.0 to 16 pkt. z egzaminu ustnego

Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie zarówno części pisemnej jak i ustnej.
Ocena z egzaminu jest wynikiem sumy punktów z obu części:

Suma punktówOcena
91-1005.0
82-904.5
73-814.0
64-723.5
55-633.0

Przebieg Egzaminu B2 ACERT

W dniu egzaminu zgłaszasz się do wyznaczonej sali co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Osoby spóźnione tracą możliwość wykonania zadania sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu.
Aby wejść na salę egzaminacyjną, musisz mieć ze sobą dwa dokumenty z wyraźnym zdjęciem. Może to być: dowód osobisty, paszport, indeks, legitymacja studencka lub prawo jazdy.
Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów – student zostaje usunięty z sali i otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu.

Po ogłoszeniu wyników części pisemnej

Jeśli uzyskałeś minimum 44 punkty i nie przysługuje Ci zwolnienie z egzaminu ustnego lub nie chcesz z takiego zwolnienia skorzystać:

 • zapisujesz się na egzamin ustny w USOSweb we wcześniej ogłoszonym terminie. Podobnie jak przy egzaminie pisemnym zapisanie się na egzamin ustny po terminie nie jest możliwe.

Jeśli uzyskałeś minimum 44 punkty, przysługuje Ci prawo do zwolnienia z części ustnej (tzn. masz odpowiedni certyfikat lub zaliczyłeś na ocenę minimum 4,0 dwa moduły spośród M10-M13 jako kolejne i ostatnie przed Egzaminem) i chcesz z tego zwolnienia skorzystać:

 • sprawdzasz w USOSweb, czy ocena końcowa z Egzaminu się wygenerowała.
 • jeśli ocena się nie wygenerowała, zgłaszasz się do Działu ds. Studenckich w SJO.
 • jeśli ocena się wygenerowała, ale chcesz spróbować ją poprawić, zapisujesz się na egzamin ustny.

Jeśli nie udało Ci się zdać Egzaminu

Masz prawo wglądu do swojej ocenionej negatywnie pracy egzaminacyjnej w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników egzaminu. W tym celu zgłaszasz się do Komisji Egzaminacyjnej w terminach jej dyżurów podanych na tablicach informacyjnych SJO oraz na stronie internetowej SJO.

Jeżeli nie zaliczyłeś części pisemnej, musisz zapisać się na egzamin ponownie w kolejnej sesji egzaminacyjnej (powtarzasz od początku całą procedurę zapisu).
Jeżeli nie zaliczyłeś części pisemnej, sugerujemy skorzystanie z kursów przygotowujących do B2 ACERT organizowanych przez Ośrodek Języka Angielskiego PW

Jeżeli pozytywnie zaliczyłeś część pisemną, a nie przystąpiłeś do części ustnej egzaminu (lub jej nie zaliczyłeś), masz prawo do przystąpienia do niej w dowolnym, kolejnym terminie egzaminu ustnego.

Ważne

W przypadku zdania jedynie części pisemnej w danej sesji i nieprzystąpienia do części ustnej, w USOSweb oceną końcową za egzamin będzie 2.0.

Zdany egzamin pisemny nie traci ważności.

Pełny Regulamin zaliczania zajęć i egzaminów z języków obcych w SJO PW znajdziesz na stronie Regulaminy.