Część pisemna

Część pisemna trwa 150 minut (2,5 godz.) i można za nią otrzymać maksimum 90 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 50 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu pisanego
  • funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i leksykalnych
  • pisanie

Część ustna

Część ustna trwa 20 minut i można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów.

Struktura egzaminu ustnego:

  • pytania ogólne zadawane przez egzaminatora
  • dłuższa wypowiedź na wylosowany temat
  • dyskusja między zdającymi

Uwaga!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

Uwaga!

Egzamin C1 z języka ogólnego nie zwalnia studentów studiów anglojęzycznych z konieczności zaliczenia kursu Academic English oraz zdania egzaminu końcowego C1 Academic.