Egzamin B2 dla studentów studiów niestacjonarnych składa się z części pisemnej i ustnej.

Zapisy na egzamin odbywają się przez USOSweb w wyznaczonych terminach.

Część pisemna

Część pisemna trwa 120 minut, można za nią otrzymać maksimum 70 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 39 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:

  • rozumienie ze słuchu – max. 10 punktów
  • rozumienie tekstu pisanego – max. 20 punktów
  • funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa – max. 20 punktów
  • pisanie (list, wypracowanie lub sprawozdanie) – max. 20 punktów

Część pisemna egzaminu jest organizowana dla studentów wszystkich wydziałów we wspólnym terminie.  

Część ustna

Ocenę z części ustnej studenci studiów niestacjonarnych otrzymują na podstawie wypowiedzi w trakcie zajęć w ciągu semestru i/lub krótkiej rozmowy egzaminacyjnej. Student może otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia części ustnej jest uzyskanie minimum 11 punktów. Na ocenę składają się następujące elementy:

  1. poprawność gramatyczna i słownictwo – 5 punktów 
  2. wymowa – 5 punktów 
  3. umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi – 5 punktów 
  4. wrażenie ogólne – 5 punktów.

Skala ocen

Suma punktówOcena
82-905.0
74-814.5
66-734.0
58-653.5
50-573.0