Polityka poszanowania prawa autorskiego

Studium Języków Obcych, w uznaniu własności intelektualnej, promuje wśród studentów i własnych pracowników zasadę korzystania z oryginalnych podręczników do nauki języków obcych.

Na początku każdego semestru Studium zapewnia talony na zakup podręczników ze zniżkami sięgającymi 25%.

Informacje dotyczące zasad przestrzegania prawa autorskiego są dostępne w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarta w Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf