Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?


Author:
logo
SJO PW
 • Skąd można wziąć najświeższe informacje na temat egzaminu B2 ACERT?

  Informacje podstawowe są dostępne w internecie na stronie SJO, w zakładce B2 ACERT.

 • Czy student musi zdawać egzamin B2 ACERT z języka, na którego lektorat uczęszcza?

  Nie, student ma prawo uczęszczać na zajęcia z jednego języka, a z innego zdawać egzamin B2. Wybór lektoratu nie jest deklaracją wyboru języka, z którego student zdaje egzamin B2.

 • Czy jeśli student zda egzamin pisemny, a nie zda ustnego, musi powtarzać cały egzamin?

  Nie, wtedy student powtarza tylko egzamin ustny. Nie ma możliwości poprawy oceny zdanego już egzaminu.

 • Czy student, który nie zdał egzaminu B2 we wszystkich zaoferowanych mu terminach, a zgłosi się następnie z odpowiednim certyfikatem, uzyska zaliczenie egzaminu B2?

  Tak, student otrzyma zaliczenie egzaminu B2, jeśli zgłosi się z certyfikatem, wymienionym na stronie www.sjo.pw.edu.pl w zakładce Egzaminy/Uznawane certyfikaty.

 • Czy przy zdaniu egzaminu B2 w drugim terminie student otrzyma wpis oceny niedostatecznej z pierwszego terminu oraz oceny zaliczającej z drugiego terminu, czy tylko oceny zaliczającej?

  Na kartę zaliczeń studenta wpisywana jest tylko ocena pozytywna, natomiast do bazy SJO i do systemu USOS wpisywana jest zarówno ocena niedostateczna w danym semestrze, jak i ocena pozytywna po zaliczeniu egzaminu B2.

 • Czy oceny z lektoratów liczą się do średniej ze studiów?

  Uczelnia nie ustaliła jednolitego rozliczenia po każdym semestrze, więc kwestia wliczania ocen za moduły do średniej leży w gestii poszczególnych dziekanatów i tam należy kierować studentów z pytaniami.

 • Co dzieje się, gdy student spóźni się na egzamin B2 i przez to przegapi część rozumienia ze słuchu?

  Student zostaje wpuszczony na egzamin, jednak traci szansę wysłuchania tekstu i tym samym traci punkty za tę część egzaminu. Student może brać udział w dalszej części egzaminu.

 • Czy egzamin B2 jest ważny przez 2 lub 3 lata?

  Ocena z egzaminu B2 nie podlega przedawnieniu, jest ważna przez cały okres studiów.

 • Jaki dokument może mieć student, który zdał egzamin B2?

  Przede wszystkim na Karcie zaliczeń studenta – języki obce, później wraz z dyplomem, w suplemencie do dyplomu. Student może także otrzymać zaświadczenie/certyfikat o zdanym egzaminie B2/ACERT na Politechnice Warszawskiej. Koszt wydania certyfikatu wynosi 20 zł.

 • Co należy zrobić, aby otrzymać certyfikat/zaświadczenie o zdanym egzaminie B2/ACERT?

  Aby otrzymać zaświadczenie o zdaniu egzaminu B2/ACERT (certyfikat) należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać wpis w indeksie lub na Karcie zaliczeń studenta – języki obce potwierdzający zdanie egzaminu B2/ACERT (zdana część pisemna i ustna),
  • dokonać wpłaty w kwocie 20 zł na konto SJO – nr konta w zakładce: Kontakt
  • przesłać na adres Katarzyna.Melaniuk@pw.edu.pl informację o dokonaniu opłaty (konieczne jest załączenie potwierdzenia przelewu lub kopii wpłaty) wraz z następującymi danymi: numer indeksu, imię i nazwisko,
  • zgłosić się po odbiór zaświadczenia/certyfikatu do Działu ds. Studentów SJO (pok. 419, G.G.) w godz. 9:00-13:00.
 • Czy student, który przegapił zapisy na egzamin ustny, może jeszcze zapisać się na wolny termin?

  Nie, po zakończeniu zapisów na egzamin ustny listy są ostatecznie zamykane, a student, który nie zapisze się w terminie, musi zdawać część ustną egzaminu B2 w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Lektorzy są proszeni o przypominanie studentom o konieczności zapisywania się w podanych terminach

 • Jakie są procedury w przypadku studentów z udokumentowaną dysleksją lub niedosłuchem?

  Takie osoby zobowiązane są dostarczyć do sekretariatu SJO zaświadczenie w terminie zapisów na egzamin pisemny (terminy podawane każdorazowo na stronie www SJO oraz na tablicach ogłoszeniowych). Zaświadczenia przynoszone dopiero na egzamin nie będą uwzględniane.

 • Jakie dokumenty należy mieć, aby przystąpić do egzaminu?

  Egzamin pisemny: dwa dokumenty ze zdjęciem – legitymacja studencka lub indeks oraz dowód osobisty lub prawo jazdy (dokument, na którym zdjęcie jest zeskanowane, nie wklejane). Oba dokumenty muszą leżeć na ławce podczas całego egzaminu.
  Egzamin ustny: należy mieć Kartę zaliczeń studenta – języki obce oraz kartę egzaminacyjną (jeśli jest wymagana przez wydział).

 • Czy Egzamin B2 jest odpłatny?

  Egzamin B2 z jednego języka obcego jest bezpłatny dla studentów Politechniki Warszawskiej, jak również kolejne podejścia do egzaminu – w przypadku niezdania w pierwszym terminie. Egzaminy B2 z kolejnych języków są odpłatne (należy dokonać wpłaty w wysokości 60 zł na konto SJO PW – nr konta w zakładce: Kontakt).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?