Egzamin na poziomie B1 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna trwa 100 minut i można za nią otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 45 punktów.

Struktura egzaminu pisemnego:

  • rozumienie ze słuchu -15 punktów
  • rozumienie tekstu pisanego – 25 punktów
  • funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i leksykalnych – 30 punktów
  • pisanie – 10 punktów

Część ustna trwa 12 minut i można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów.

Struktura egzaminu ustnego:

  • pytania ogólne zadawane przez egzaminatora
  • dłuższa wypowiedź na wylosowany temat
  • dyskusja między zdającymi

Uwaga!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.