UWAGA

Od 1.09.2020 do odwołania po przepisanie ocen z zajęć można zgłosić się wyłącznie on-line.

Kto może ubiegać się o przepisanie oceny z zajęć języka obcego?

 • Studenci, którzy zaliczyli wszystkie wymagane godziny lub część wymaganych do realizacji studiów godzin. Wykorzystanie godzin mogło nastąpić poprzez studiowanie na innym wydziale PW lub na innej uczelni. Warunkiem przepisania oceny z zajęć jest, że uzyskane w ten sposób punkty ECTS nie zostały wykorzystane do ukończenia studiów pierwszego stopnia, np. z powodu rezygnacji ze studiów, skreślenia, zmiany wydziału, zmiany kierunku, itp.
  Osoba, która wnioskuje o przepisanie ocen z innej uczelni, jest zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia, że nie jest już studentem wydziału lub kierunku, z którego ocena ma być przepisana.
 • Studenci, którzy zaliczyli odpowiednią liczbę godzin języka obcego poprzez udział w programie Erasmus lub innym programie wymiany zagranicznej – za okazaniem wykazu ocen uzyskanych na uczelni zagranicznej.

Przepisanie zajęć z innej uczelni

W celu przepisania oceny z zajęć lektoratowych z uczelni innej niż Politechnika Warszawska należy przesłać:

 • skan (lub zdjęcie) wykazu ocen zdobytych na danej uczelni z ilością godzin i poziomem, z wyraźnym nazwiskiem studenta,
 • skan (lub zdjęcie) dokumentu potwierdzającego skreślenie z listy studentów.

Do powyższych informacji należy dopisać dane z Politechniki Warszawskiej:

 • imię i nazwisko, 
 • nr albumu,
 • wydział,
 • semestr studiów.

Powyższe informacje należy przesłać na adres Zastępcy Dyrektora SJO, mgr. Piotra Czarneckiego – piotr.czarnecki@pw.edu.pl.

Przepisanie zajęć zaliczonych na PW (z kierunku na kierunek)

W celu przepisania oceny z zajęć lektoratowych zaliczonych na PW należy przesłać:

 • imię i nazwisko, 
 • nr albumu,
 • wydział/kierunek (obecny i ten, z którego student chce przepisać ocenę),
 • semestr studiów,
 • data zaliczonych zajęć lektoratowych (rok akademicki i semestr).

Powyższe informacje należy przesłać na adres Zastępcy Dyrektora SJO, mgr Mirosławy Ropelewskiej – miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl.

Kiedy można przepisać ocenę z zajęć?

Ocenę z zajęć można przepisać w semestrze, na który ma zostać uznana przepisywana ocena.

W danym semestrze można przepisać ocenę z takiej liczby godzin, jaka jest przewidziana w programie studiów w tym semestrze.