Pełnomocnik ds. nauczania języków na II stopniu studiów 

Cel kursu 

Osiągnięcie poziomu B2+ znajomości języka obcego poprzez nauczanie projektowe, zakładające interakcje w języku obcym, pracę w grupach w celu jak najszerszego stosowania słownictwa specjalistycznego związanego z tematyką danego wydziału oraz doskonalenie innych sprawności, które umożliwią studentom swobodną komunikację w języku obcym. Jednocześnie studenci przygotowywani są do pracy nad projektem, tworzenia konspektów i wygłaszania efektywnych prezentacji na temat wyników swojej pracy.

Wydziały, które obecnie korzystają z oferty, to: 

 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny

Liczba godzin:

Na wydziale Mechanicznym Technologicznym 20 godzin, a na wydziale Elektrycznym 18 godzin.

Na obu wydziałach jest to przedmiot obowiązkowy.

Oferowane języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski

Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się minimalnej liczby zainteresowanych studentów. 

Wszelkie odstępstwa od wymienionych powyżej zasad wymagają uzyskania indywidualnej zgody dziekana danego wydziału.

Terminy zjazdów

Terminy zajęć z języka obcego są dostosowane do terminów zjazdów wyznaczonych przez wydział. Szczegółowy harmonogram podawany jest na stronie SJO w zakładce Student -> Zajęcia -> Plan zajęć studia niestacjonarne.

Forma zaliczenia

Kurs kończy się zaliczeniem. 

Alternatywny tryb pracy dla studentów uczestniczących w programie Erasmus+ lub wznawiających studia

Studenci studiów II stopnia, którzy:

 • w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć,
 • wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego

mają prawo zgłosić chęć zaliczenia zajęć językowych w szybszym trybie. 

Mogą to zrobić poprzez zgłoszenie tego faktu do pełnomocnika ds. języków obcych na studiach II stopnia (kontakt powyżej) na jeden dzień przed końcem zapisów na dany semestr. 

Jeśli spełnione będę wymagania formalne, studenci ci będą zobowiązani zrealizować projekt w języku obcym, związany z tematyką macierzystego wydziału i pokazujący umiejętności stosowania języka specjalistycznego przez studentów.

Przykładem projektu może być budowa nowatorskiego urządzenia bądź systemu czy badanie naukowe realizowane we współpracy z innymi osobami posługującymi się językiem obcym.

Wyniki projektu należy przedstawić pełnomocnikowi w formie ok. 12-15 minutowej prezentacji na MS Teams (termin ustala się indywidualnie z pełnomocnikiem).

Kryteria oceny projektu:

 • Płynność wypowiedzi (oraz interaktywność) 0-15 pkt.
 • Używanie odpowiednich struktur i słownictwa  0-15 pkt.
 • Wymowa 0-10 pkt.

Minimum potrzebne do zaliczenia prezentacji to 24 pkt. (60%)

Jeśli zamiast formy prezentacji student będzie czytał referat lub slajdy z ekranu, nie otrzyma on zaliczenia w tym trybie i będzie zobowiązany zapisać się na zajęcia na poziomie B2+.

Czas na zgłoszenie się:

Najpóźniej jeden dzień przed końcem zapisów na zajęcia dla studentów II stopnia w danym semestrze. Zwykle jest to pierwszy tydzień semestru. Szczegóły są podawane na stronie Grupy wydziałowe j. angielski przed rozpoczęciem każdego semestru.

Skala ocen

 • 24 pkt. = 3
 • 25-28 pkt. = 3,5
 • 29-32 pkt. = 4
 • 33-35 pkt. = 4,5
 • 36-40 pkt. = 5

Kontakt

Pełnomocnik ds. nauczania języków obcych II stopniu studiów – mgr Natalia Janota, adres email: natalia.janota@pw.edu.pl.