Informacje ogólne

OGÓLNOUCZELNIANY EGZAMIN NA POZIOMIE B2

Co to jest Egzamin B2?
Obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Bez zaliczenia egzaminu B2 nie można uzyskać dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Nie można też rozpocząć nauki następnego języka obcego w ramach przysługującego limitu godzin.

Jak można zaliczyć Egzamin B2?
Egzamin B2 można zaliczyć uznawanym na Politechnice certyfikatem zewnętrznym lub zdać Egzamin organizowany przez Studium Języków Obcych PW.
Aby zobaczyć wykaz uznawanych certyfikatów i dowiedzieć się, jak przepisać do indeksu ocenę z certyfikatu zewnętrznego kliknij tutaj.

Kto i kiedy może zdawać Egzamin B2 na PW?
Do Egzaminu możesz podejść w wybranej przez siebie sesji począwszy od 1-szego semestru studiów. Egzamin powinien być zdany najpóźniej w ostatnim semestrze nauki języka w programie studiów na danym wydziale.
Aby przystąpić do egzaminu nie musisz mieć zaliczonych zajęć z języka, na które uczęszczałeś przed egzaminem, jednak uzyskanie pozytywnej oceny z Egzaminu nie zwalnia Cię z obowiązku uzyskania zaległych zaliczeń.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z Egzaminu nie podlega zmianie (nie ma możliwości powtórnego zdawania i poprawiania oceny). Ocena pozytywna jest wpisywana do indeksu, do protokołów wydziałowych oraz do suplementu do dyplomu.
Do końca studiów pierwszego stopnia możesz poprawić ocenę z egzaminu B2 jedynie na podstawie certyfikatu zewnętrznego. Poprawiona ocena jest również wpisywana do indeksu, do protokołu wydziałowego oraz do suplementu do dyplomu.
Uwaga! Na PW możesz zdawać Egzamin B2 z języka wybranego spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, polski (dla obcokrajowców). Jednak musi to być dla Ciebie język obcy: jeżeli jesteś np. Hiszpanem nie możesz zdawać Egzaminu B2 z języka hiszpańskiego.

Termin Egzaminu B2:
Ogólnouczelniany Egzamin B2 organizowany przez SJO PW odbywa się 3 razy w roku akademickim: na początku sesji zimowej, sesji letniej oraz sesji jesiennej.
Dokładne daty egzaminu pisemnego podane są w harmonogramie roku akademickiego Politechniki Warszawskiej. Egzamin ustny odbywa się kilka dni po egzaminie pisemnym.

Zapisy na Egzamin:
Na każde podejście do Egzaminu B2 trzeba się zapisać w SJO oraz zadeklarować Egzamin w systemie wydziałowym, o ile taki istnieje.
Termin i sposób zapisów podawane są do wiadomości studentów ok. 10 tygodni przed sesją w Internecie na stronie SJO PW, na tablicach ogłoszeniowych przy pokojach lektorskich na Wydziałach oraz na tablicach SJO (obok pok. 417 GG).
Po zapisaniu się możesz się wypisać z listy zdających egzamin B2, logując się na stronie zapisów.
Po zakończeniu zapisów i reklamacji, zapisanie się na egzamin B2 nie jest możliwe.

Studenci z dysleksją i studenci niepełnosprawni
Jeśli dysponujesz zaświadczeniem o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinieneś je złożyć w Dziale ds. Studenckich SJO (pokój 419 GG) w terminie zapisów. Zaświadczenia złożone po terminie nie będą uwzględniane. Jeśli zaświadczenie złożyłeś przy poprzednich zapisach, musisz koniecznie w okresie zapisów telefonicznie poinformować o tym SJO, tel. (22) 234 59 83.