Pytania studentów

Skąd można wziąć najświeższe informacje na temat egzaminu B2?
Informacje podstawowe są dostępne w internecie na stronie SJO,
(Protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 13.09.2004)

Czy student musi zdawać egzamin B2 z języka, na którego lektorat uczęszcza?
Nie, student ma prawo uczęszczać na zajęcia z jednego języka, a z innego zdawać egzamin B2. Wybór lektoratu nie jest deklaracją wyboru języka, z którego student zdaje egzamin B2.
(Protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9.12.2004)

Czy jeśli student zda egzamin pisemny, a nie zda ustnego, to musi powtarzać cały egzamin?
Nie, wtedy student powtarza tylko egzamin ustny, a oceny niedostatecznej nie wpisujemy mu do indeksu. Nie ma możliwości poprawiania zdanego egzaminu.
(Protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2005 i 16.04.2005)

Czy student, który nie zdał egzaminu B2 we wszystkich zaoferowanych mu terminach, a zgłosi się następnie z odpowiednim certyfikatem, uzyska zaliczenie egzaminu B2?
Tak, student otrzyma zaliczenie egzaminu B2, jeśli zgłosi się z odpowiednim certyfikatem.
(Protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16.04.2005)

Czy przy zdaniu egzaminu B2 w drugim terminie student otrzyma wpis oceny niedostatecznej z pierwszego terminu oraz oceny zaliczającej z drugiego terminu, czy tylko oceny zaliczającej?
Na kartę zaliczeń studenta wpisywana jest tylko ocena pozytywna, natomiast do bazy SJO i do systemu USOS wpisywana jest zarówno ocena niedostateczna w danym semestrze, jak i ocena pozytywna po zaliczeniu egzaminu B2.

Czy oceny z lektoratów liczą się do średniej ze studiów?
Uczelnia nie ustaliła jednolitego rozliczenia po każdym semestrze, więc kwestia wliczania ocen za moduły do średniej leży w gestii poszczególnych dziekanatów i tam należy kierować studentów z pytaniami.
(Protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 16.04.2005)

Co dzieje się, gdy student spóźni się na egzamin B2 i przez to przegapi część rozumienia ze słuchu?
Student zostaje wpuszczony na egzamin, jednak traci szansę wysłuchania tekstu i tym samym traci punkty za tę część egzaminu. Student może brać udział w dalszej części egzaminu.
(protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.09.2005)

Czy egzamin B2 jest ważny przez 2 lub 3 lata?
Ocena z egzaminu B2 nie podlega przedawnieniu, jest ważna przez cały okres studiów. (protokół (protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.09.2005)

Jaki dokument może mieć student, który zdał egzamin B2?
Przede wszystkim na Karcie zaliczeń studenta – języki obce, później wraz z dyplomem, w suplemencie do dyplomu. Student może także otrzymać zaświadczenie/certyfikat o zdanym egzaminie B2/ACERT na Politechnice Warszawskiej. Koszt wydania certyfikatu wynosi 15 zł.

Co należy zrobić, aby otrzymać certyfikat/zaświadczenie o zdanym egzaminie B2/ACERT?
Aby otrzymać zaświadczenie o zdaniu egzaminu B2/ACERT (certyfikat) należy spełnić następujące warunki:
· posiadać wpis w indeksie lub na Karcie zaliczeń studenta – języki obce potwierdzający zdanie egzaminu B2/ACERT (zdana część pisemna i ustna),
· dokonać wpłaty w kwocie 15 zł na konto SJO – nr konta w zakładce: Kontakt
· przesłać na adres Katarzyna.Melaniuk@pw.edu.pl informację o dokonaniu opłaty (konieczne jest załączenie potwierdzenia przelewu lub kopii wpłaty) wraz z następującymi danymi: numer indeksu, imię i nazwisko,
· zgłosić się po odbiór zaświadczenia/certyfikatu do Działu ds. Studentów SJO (pok. 419, G.G.) w godz. 9:00-13:00.

Czy student, który przegapił zapisy na egzamin ustny, może jeszcze zapisać się na wolny termin?
Nie, po zakończeniu zapisów na egzamin ustny listy są ostatecznie zamykane, a student, który nie zapisze się w terminie, musi zdawać część ustną egzaminu B2 w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Lektorzy są proszeni o przypominanie studentom o konieczności zapisywania się w podanych terminach.
(protokół Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.09.2005)

Jakie są procedury w przypadku studentów z udokumentowaną dysleksją lub niedosłuchem?
Takie osoby zobowiązane są dostarczyć do sekretariatu SJO zaświadczenie w terminie zapisów na egzamin pisemny (terminy podawane każdorazowo na stronie www SJO oraz na tablicach ogłoszeniowych). Zaświadczenia przynoszone dopiero na egzamin nie będą uwzględniane.

Jakie dokumenty należy mieć, aby przystąpić do egzaminu?
Egzamin pisemny: dwa dokumenty ze zdjęciem – legitymacja studencka lub indeks oraz dowód osobisty lub prawo jazdy (dokument, na którym zdjęcie jest zeskanowane, nie wklejane). Oba dokumenty muszą leżeć na ławce podczas całego egzaminu.
Egzamin ustny: należy mieć Kartę zaliczeń studenta – języki obce oraz kartę egzaminacyjną (jeśli jest wymagana przez wydział). 

Czy Egzamin B2 jest odpłatny?
Egzamin B2 z jednego języka obcego jest bezpłatny dla studentów Politechniki Warszawskiej, jak również kolejne podejścia do egzaminu – w przypadku niezdania w pierwszym terminie. Egzaminy B2 z kolejnych języków są odpłatne (należy dokonać wpłaty w wysokości 60 zł na konto SJO PW – nr konta w zakładce: Kontakt).