Cudzoziemcy

Procedura zapisów:    Informacje   Oferta   

Tabela poziomów i modułów – sprawdź

Informacje dotyczące oferty lektoratów dla studentów programu Erasmus i Erasmus – Mundus

I. Program Erasmus – Mundus

Student może uczestniczyć w zajęciach językowych wyłącznie, jeśli zostaną one zlecone Studium Języków Obcych PW przez prodziekana ds. dydaktycznych, lub wydziałowego kierownika projektu, dysponującego środkami na opłacenie tych zajęć.

II. Program Erasmus

1. KURS WRZEŚNIOWY – mogą w nim uczestniczyć studenci, którzy zadeklarują uczestnictwo w pełnym kursie organizowanym przez ESN (zapisy w połowie lipca), lista musi być poświadczona przez CWM.
2. KURS W CIĄGU ROKU AKADEMICKIEGO
1) Studenci mają do dyspozycji 30-60 godzin w semestrze, zgodnie ze złożoną deklaracją na wydziale.
2) Na obowiązkowy lektorat języka polskiego i kultury studenci zapisują się w pierwszym tygodniu zajęć w Studium Języków Obcych w miejscu i terminach podanych na stronie SJO. Na pozostałe języki zapisy poprzez lektorów odpowiedzialnych za wydziały.
3) Studentów tych obowiązuje taki sam regulamin zaliczania zajęć jak studentów polskich.


Informacje dotyczące oferty zajęć z języka polskiego

Kursy języka polskiego jako obcego są skierowanie do studentów cudzoziemców oraz doktorantów studiujących na PW niezależnie od rodzajów studiów (studia I stopnia po polsku i po angielsku, Erasmus, Erasmus – Mundus, wymiany). Studenci i doktoranci z innych uczelni w Polsce mogą uczęszczać na zajęcia po uzyskaniu zgody Kierownika SJO.

Studenci studiów inżynierskich mogą wykorzystać w ten sposób godziny przeznaczone w planie studiów na język obcy. Studenci z różnego rodzaju wymian oraz studenci Erasmusa na większości wydziałów mogą wykorzystać 60 godzin w semestrze. Studenci Erasmusa – Mundusa mają swoje grupy zorganizowane przez wydział. W pozostałych przypadkach potrzebna jest zgoda dziekana na 30 lub 60 godzin zajęć z języka polskiego. Jeśli natomiast wydział nie może zgodzić się na dodatkowe godziny, studentom pozostaje możliwość płacenia za zajęcia – dla naszych studentów odpłatność wynosi 330 zł za 30 godzin w semestrze /lub odpowiednio 660 zł za 60 godzin/.

Lektoraty prowadzone są na takich samych zasadach, jak inne języki w SJO, zatem studenci po zakończeniu kursu i zdaniu wymaganych testów mogą uzyskać zaliczenie z tego przedmiotu. Cudzoziemcy mogą także wybrać język polski jako język obcy, z którego będą zdawać egzamin B2.

Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach (jeśli zbierze się dana grupa), łącznie z przygotowaniem do egzaminu B2 z języka polskiego.

Informacje dotyczące certyfikatów

Studenci studiów stacjonarnych po zaliczeniu kursu i/lub zdaniu egzaminu B2 otrzymują wpisy do indeksu. Studenci Erasmusa i wymian międzynarodowych dostają wpisy do karty ocen; mogą także poprosić o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i wystawienie certyfikatu po zdanym egzaminie B2.

Studenci znający język polski na poziomach B1, B2 i C2 mogą także zdawać egzamin certyfikatowy przed Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

W sprawach zapisów na zajęcia z innych języków obcych, należy zgłosić się do odpowiedniego Kierownika Zespołu Językowego.

Koordynator zajęć z języka polskiego

mgr Marta Szpak,
661-378-134
m.szpak@sjo.pw.edu.pl