EGZAMIN B2

OGÓLNOUCZELNIANY EGZAMIN NA POZIOMIE B2

Co to jest Egzamin B2?
Obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Bez zaliczenia egzaminu B2 nie można uzyskać dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Nie można też rozpocząć nauki następnego języka obcego w ramach przysługującego limitu godzin.

Jak można zaliczyć Egzamin B2?
Egzamin B2 można zaliczyć uznawanym na Politechnice certyfikatem zewnętrznym lub zdać Egzamin organizowany przez Studium Języków Obcych PW.
Aby zobaczyć wykaz uznawanych certyfikatów kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się, jak przepisać do indeksu ocenę z certyfikatu zewnętrznego kliknij tutaj.

Kto i kiedy może zdawać Egzamin B2 na PW?
Do Egzaminu możesz podejść w wybranej przez siebie sesji począwszy od 1-szego semestru studiów. Egzamin powinien być zdany najpóźniej w ostatnim semestrze nauki języka w programie studiów na danym wydziale.
Aby przystąpić do egzaminu nie musisz mieć zaliczonych zajęć z języka, na które uczęszczałeś przed egzaminem, jednak uzyskanie pozytywnej oceny z Egzaminu nie zwalnia Cię z obowiązku uzyskania zaległych zaliczeń.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z Egzaminu nie podlega zmianie (nie ma możliwości powtórnego zdawania i poprawiania oceny). Ocena pozytywna jest wpisywana do indeksu, do protokołów wydziałowych oraz do suplementu do dyplomu.
Do końca studiów pierwszego stopnia możesz poprawić ocenę z egzaminu B2 jedynie na podstawie certyfikatu zewnętrznego. Poprawiona ocena jest również wpisywana do indeksu, do protokołu wydziałowego oraz do suplementu do dyplomu.
Uwaga! Na PW możesz zdawać Egzamin B2 z języka wybranego spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, polski (dla obcokrajowców). Jednak musi to być dla Ciebie język obcy: jeżeli jesteś np. Hiszpanem nie możesz zdawać Egzaminu B2 z języka hiszpańskiego. Jeżeli jesteś studentem z jednej z byłych republik Związku Radzieckiego: z Białorusi, Ukrainy, Mołdowy, Kazachstanu i innych nie możesz zdawać Egzaminu B2 z języka rosyjskiego.

Termin Egzaminu B2:
Ogólnouczelniany Egzamin B2 organizowany przez SJO PW odbywa się 3 razy w roku akademickim: na początku sesji zimowej, sesji letniej oraz sesji jesiennej.
Dokładne daty egzaminu pisemnego podane są w harmonogramie roku akademickiego Politechniki Warszawskiej. Egzamin ustny odbywa się kilka dni po egzaminie pisemnym.

Zapisy na Egzamin:
Na każde podejście do Egzaminu B2 trzeba się zapisać w SJO oraz zadeklarować Egzamin w systemie wydziałowym, o ile taki istnieje.
Termin i sposób zapisów podawane są do wiadomości studentów ok. 10 tygodni przed sesją w Internecie (www.sjo.pw.edu.pl), na tablicach ogłoszeniowych przy pokojach lektorskich na Wydziałach oraz na tablicach SJO (obok pok. 417 GG).
Po zapisaniu się możesz się wypisać z listy zdających egzamin B2, logując się na stronie zapisów.
Po zakończeniu zapisów i reklamacji, zapisanie się na egzamin B2 nie jest możliwe.

Studenci z dysleksją i studenci niepełnosprawni
Jeśli dysponujesz zaświadczeniem o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych powinieneś je złożyć w Dziale ds. Studenckich SJO (pokój 419 GG) w terminie zapisów. Zaświadczenia złożone po terminie nie będą uwzględniane. Jeśli zaświadczenie złożyłeś przy poprzednich zapisach, musisz koniecznie w okresie zapisów telefonicznie poinformować o tym SJO, tel. (22) 234 59 83.

Jak wygląda Egzamin B2:
Egzamin na poziomie B2 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna trwa 120 minut, można za nią otrzymać maksimum 80 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego jest uzyskanie minimum 45 punktów.
Struktura egzaminu pisemnego:
rozumienie ze słuchu - 10 punktów
rozumienie tekstu pisanego - 25 punktów
funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa - 35 punktów
pisanie (list, wypracowanie lub sprawozdanie) - 10 punktów

Poniżej możesz zobaczyć przykładowe zadania egzaminacyjne: Uwaga! Więcej przykładowych Egzaminów znajdziesz na Platformie Edukacyjnej SJO.

Część ustna trwa 15 minut, można za nią otrzymać maksimum 20 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum 10 punktów.
Struktura egzaminu ustnego:

W części ustnej możesz uzyskać maksimum 5 punktów za każdy z następujących elementów:

Uwaga: warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego.

Z egzaminu ustnego możesz być zwolniony jeśli:

Jeżeli te dwa moduły zaliczyłeś w ciągu jednego semestru (w grupie 60-godzinnej):

Jeżeli te dwa moduły zaliczyłeś w ciągu dwóch semestrów (w grupach 30-godzinnych):

Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie zarówno części pisemnej jak i ustnej.
Ocena z egzaminu jest wynikiem sumy punktów z obu części:

Suma punktów Ocena
86-100 5.0
79-85 4.5
72-78 4.0
64-71 3.5
55-63 3.0

Przebieg Egzaminu
Kilka dni przed egzaminem pisemnym na stronie internetowej SJO oraz w gablotach przed pokojem 417 w GG wywieszana jest lista zapisanych na egzamin studentów. Powinieneś na niej sprawdzić, w której sali i o której godzinie będziesz pisał egzamin.
W dniu egzaminu zgłaszasz się do wyznaczonej sali co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Osoby spóźnione tracą możliwość wykonania zadania sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu.
Aby wejść na salę egzaminacyjną musisz mieć ze sobą dwa dokumenty z wyraźnym zdjęciem. Może to być: dowód osobisty, paszport, indeks, legitymacja studencka lub prawo jazdy.

Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów - student zostaje usunięty z sali i otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu.

Po ogłoszeniu wyników części pisemnej
• Jeśli uzyskałeś minimum 45 punktów i nie przysługuje Ci zwolnienie z egzaminu ustnego lub nie chcesz z takiego zwolnienia skorzystać:
- zapisujesz się na egzamin ustny osobiście w pokoju 419 w GG we wcześniej ogłoszonych terminach. Podobnie jak przy egzaminie pisemnym zapisanie się na egzamin ustny po terminie nie jest możliwe.
- zgłaszasz się na egzamin ustny z indeksem. Końcową ocenę z egzaminu wpisze Ci do indeksu Komisja prowadząca egzamin ustny.
• Jeśli uzyskałeś minimum 45 punktów, przysługuje Ci prawo do zwolnienia z części ustnej (tzn. masz odpowiedni certyfikat lub zaliczyłeś na ocenę minimum 4,0 dwa moduły spośród M10-M13 jako kolejne i ostatnie przed Egzaminem) i chcesz z tego zwolnienia skorzystać:
- zgłaszasz się po wpis oceny z Egzaminu do indeksu. Wpisów dokonują członkowie Komisji Egzaminacyjnej w wyznaczonych terminach.
Pamiętaj, że zaliczeniem Egzaminu B2 jest jego wpis do indeksu.
Jeżeli przystępujesz do części ustnej egzaminu B2 wpis taki otrzymujesz podczas egzaminu.
Jeżeli zaliczyłeś część ustną egzaminu na podstawie certyfikatu lub oceny z zajęć dwóch modułów musisz uzyskać wpis do indeksu od Komisji Egzaminacyjnej w wyznaczonych terminach.

Jeśli nie udało Ci się zdać Egzaminu
Masz prawo wglądu do swojej ocenionej negatywnie pracy egzaminacyjnej w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników egzaminu. W tym celu zgłaszasz się do Komisji Egzaminacyjnej w terminach jej dyżurów podanych na tablicach informacyjnych SJO oraz w Internecie.

Jeżeli nie zaliczyłeś części pisemnej, musisz zapisać się na egzamin ponownie w kolejnej sesji egzaminacyjnej (powtarzasz od początku całą procedurę zapisu).
Jeżeli nie zaliczyłeś części pisemnej sugerujemy skorzystanie z kursów przygotowujących do B2 organizowanych przez Ośrodek Języka Angielskiego PW

Jeżeli pozytywnie zaliczyłeś część pisemną, a nie przystąpiłeś do części ustnej egzaminu (lub jej nie zaliczyłeś), masz prawo do przystąpienia do niej w dowolnym, kolejnym terminie egzaminu ustnego. Zdany egzamin pisemny nie traci ważności.

Warunkowe dopuszczenie do USTNEGO EGZAMINU KOMISYJNEGO
W wyjątkowych przypadkach Kierownik SJO może zezwolić studentowi na przystąpienie do egzaminu ustnego komisyjnego pomimo, że student nie uzyskał z egzaminu pisemnego liczby punktów wystarczającej do jego zaliczenia. Warunkowe dopuszczenie do części ustnej komisyjnego Egzaminu B2 jest możliwe wyłącznie, jeśli spełniasz wszystkie poniższe wymogi:
1. jesteś na ostatnim semestrze studiów,
2. do absolutorium brakuje Ci wyłącznie Egzaminu B2,
3. zdajesz egzamin co najmniej trzeci raz,
4. wykazujesz postępy w nauce, tzn. z każdego kolejnego podejścia do egzaminu uzyskujesz więcej (nie mniej i nie tyle samo) punktów,
5. z ostatniego podejścia do egzaminu uzyskałeś co najmniej 35 punktów,
6. wykorzystałeś i zaliczyłeś wszystkie godziny języka wg programu studiów na swoim wydziale, a zaliczenia wszystkich godzin potwierdzone są wpisami do indeksu

Do ustnego egzaminu komisyjnego mogą być też dopuszczeni studenci ostatniego semestru studiów, którzy z części pisemnej Egzaminu otrzymali co najmniej 45 punktów, ale z części ustnej, do której przystąpili w normalnym trybie, nie uzyskali koniecznych 10 punktów. Ci studenci także muszą spełniać wszystkie wyżej wymienione wymagania.

Aby ubiegać się o zgodę Kierownika na przystąpienie do komisyjnego egzaminu ustnego pomimo niezaliczenia części pisemnej, musisz złożyć w pokoju 417 GG podanie wg wzoru w terminie 4 dni roboczych od ogłoszenia wyników pisemnej części egzaminu. Przyjmowane będą wyłącznie podania z kompletem wymaganych załączników, czyli:
- xero stron 76-77 z indeksu,
- zaświadczenie z Dziekanatu, że do absolutorium brakuje Ci wyłącznie Egzaminu B2.

Aby taki egzamin mógł zostać uznany za zdany, musisz uzyskać w części ustnej tyle punktów, aby suma punktów z części pisemnej i ustnej równała się co najmniej 55.
Maksymalna ocena, jaką możesz uzyskać z Egzaminu komisyjnego po warunkowym dopuszczeniu do części ustnej wynosi 3,0 (dostateczny).

W jednej sesji egzaminacyjnej możesz przystąpić do komisyjnego egzaminu ustnego tylko jeden raz. W przypadku, gdy nie uzyskasz wymaganej liczby 55 punktów, w kolejnej sesji podchodzisz ponownie do całego egzaminu, czyli zdajesz ponownie część pisemną oraz ustną (jeśli na egzaminie pisemnym nie uzyskałeś 45 punktów) lub do części ustnej w normalnym trybie (jeśli egzamin pisemny masz już zaliczony na minimum 45 punktów).
Ewentualne, ponowne dopuszczenie warunkowe do części ustnej wymaga ponownego złożenia wyżej wymienionych dokumentów i spełnienia wszystkich wyżej wymienionych wymagań.

Przebieg ustnego Egzaminu komisyjnego
Część 1 - pytania zadawane zgodnie ze scenariuszem egzaminu ustnego zdawanego w normalnym trybie.
Czas - 3 minuty (6 minut, jeśli egzamin jest zdawany w parach).
Część 2 - prezentacja przygotowana przez studenta w domu. Czas 3-4 minuty (na jedną osobę), plus 2-3 minuty na pytania dodatkowe komisji egzaminacyjnej.

Zasady przygotowania prezentacji:
• Prezentacja może być multimedialna lub mieć formę ustnej wypowiedzi bez użycia pomocy audiowizualnych. W obu wypadkach powinna trwać od 3 do 4 minut.
• Temat prezentacji musi być związany z kierunkiem studiów. Język prezentacji powinien być ogólnotechniczny, czyli zrozumiały dla osób nie studiujących na danym wydziale.
• Student wysyła plan wypowiedzi, napisany w punktach, w języku prezentacji - na adres KE najpóźniej jeden dzień przed egzaminem komisyjnym.
• Student może korzystać z planu podczas wypowiedzi, ale nie może czytać gotowego tekstu prezentacji, musi go powiedzieć.
• Komisja ma prawo spytać studenta o wyjaśnienie znaczenia dowolnego słowa z prezentacji, albo o sparafrazowanie jakiegoś wyrażenia.
• Komisja będzie zadawać zdającemu dodatkowe pytania (2-3 minuty).
• Prezentacja musi być przygotowana samodzielnie. Student, który będzie robił wrażenie, że nie przygotował prezentacji samodzielnie i że nie rozumie co mówi, otrzyma ocenę niedostateczną (2,0).
• Student, który decyduje się przygotować prezentację multimedialną powinien ponadto pamiętać o następujących sprawach:
o Prezentację należy przygotować w programie Power Point.
o Należy przynieść własny komputer i upewnić się, że jest kompatybilny ze sprzętem w sali egzaminacyjnej (rzutnik) lub przynieść prezentację w pamięci zewnętrznej (np. pendrive).
o Jeśli będą potrzebne głośniki, należy wcześniej zawiadomić o tym komisję egzaminacyjną.
o W wyświetlanych obrazach można umieszczać hasłowo zagadnienia, o których mowa, ale nie mogą to być całe zdania, które student będzie odczytywał z ekranu.

Zasady oceniania prezentacji:
Prezentacja stanowi integralną część egzaminu i podlega takiej samej ocenie jak egzamin ustny zdawany w normalnym trybie, a więc student może otrzymać maksymalnie po 5 punktów za:
• umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi
• wymowę
• gramatykę i słownictwo
• wrażenie ogólne
W egzaminie bierze udział jeden lub dwoje zdających oraz dwoje egzaminatorów (lektorów SJO) i obserwator (1 osoba z kierownictwa SJO i/lub - w wyjątkowych wypadkach - Dziekan Wydziału lub jego przedstawiciel).

Pełny Regulamin zaliczania zajęć i egzaminów z języków obcych w SJO PW możesz przeczytać tutaj